Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten drie ouders en drie leerkrachten in. Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van de stichting O2A5.
Zaken die aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar.
Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als U zitting wilt nemen in de MR kunt U zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen op school.

Het schoolbestuur(=bevoegd gezag) met meer dan één school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden.
Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een Groepsmedezeggenschapsraad(GrMR), verbonden aan een groep van scholen (per gemeente).
De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie. De GrMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het lokaal onderwijsbeleid en vervult tevens de functie van klankbord voor de GMR. De leden van de GMR worden door de GrMR-leden uit hun midden gekozen. De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschaps-statuut. Zo zijn er door de stichting O2A5, reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd.

Vertegenwoordigers MR:

Karin Bongaards (ouder van Stan en Isa)

Nanja van Holten (ouder van Thijs, Chris en Robin)

Toos Papo (leerkracht)

Maritza Berghe (leerkracht)

 

Meer weten over onze MR? Klik dan hier.

Huishoudelijk reglement MR

 

De MR is te bereiken via: mrobsdespringplank@gmail.com 

Lentefeestbreuken procenten oef bbletterdoosKBW 2015Schoolvoetbal meisjesLeerling groep 3Kinderen buiten spelenMuzieklesGroep 1/2 kringPyjamazingen 2015Excursie van Leeuwen gr 7/8Polderspelen groep 8KBW 2016Pietenochtend 2015KinderportrettenKleutersFancy Fair hulpinstructie jufLeerlingenraad vergadertBlokjes bouwen bbLego workshopOuderraadWerken-NourFotograferen met groep 8leeslokaalVOMOL verkeersproject gr 7-8overblijfMad Science Show 2016Kleuters zandbakWerken-Tara