Onze leerlingenzorg

Als uw kind bij ons op school start, vindt er met ouders een intakegesprek plaats. In het intakegesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind.

Leerlingenzorg (oftewel ondersteuning aan leerlingen) vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep en realiseert i.s.m. de intern begeleider en ondersteunend personeel de extra hulp en begeleiding die leerlingen nodig hebben.

Onze intern begeleiders
Onze leerlingenzorg wordt gecoördineerd door onze twee cluster intern begeleiders (IB’ ers) Loes Ippel en Nadia Lodder. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen cluster Vianen-Zederik. Wij streven altijd naar de beste leerlingenzorg en doen er alles aan om voor uw kind de beste zorg te leveren en zo passend onderwijs te geven.

Een van de taken van de intern begeleider (IB-er) is het coördineren van de leerlingenzorg. Hierbij hoort ook het plannen en uitvoeren van groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkracht. De intern begeleider heeft regelmatig contact met de groepsleerkrachten over de cognitieve vorderingen en over het sociaal-emotioneel welzijn van alle leerlingen. Mochten er opvallende zaken zijn, dan wordt er altijd contact gezocht met de ouders/verzorgers. 

Leerlingvolgsysteem

De vorderingen van uw kind worden nauwlettend in de gaten gehouden door middel van meetinstrumenten. In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met het kindvolgsysteem KIJK. Vanaf groep 3 t/m 8 worden de kinderen getoetst middels het Cito leerlingvolgsysteem.

MAXklas Vianen
Voor alle kinderen is er een plek in ons cluster, dus ook voor hoogbegaafde kinderen. Op onze lokatie KC Werelds in Vianen bevinden zich twee MAXklassen. Er is een middenbouwgroep (4-6) en een bovenbouwgroep (6-8). In deze groepen is plaats voor ca 20 kinderen. Samen vormen beide groepen een leergemeenschap gewerkt waarbij het aanbod afgestemd is op behoeften die kenmerkend zijn voor hoogbegaafden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en er wordt weinig herhaald. Er wordt gewerkt vanuit de doelen die horen bij leren leven, leren denken en leren leren.
Alle kinderen hebben een eigen iPad, waardoor er gemakkelijk op school en thuis aan dezelfde projecten kan worden. De leerkrachten zijn specialisten hoogbegaafdheid en vanuit hun kennis en vaardigheden gaan ze steeds samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op de vragen: “wat wil je leren?” en “hoe kun je dat leren?” Kinderen uit ons cluster hebben voorrang bij mogelijke plaatsing. Voor plaatsing zijn een intelligentieonderzoek waaruit een hoogbegaafd IQ blijkt en een uitgebreide toelatingsprocedure voorwaardelijk, waarbij gesprekken met ouders en kind gevoerd worden. 

Voor meer informatie kijkt u op de website van de MAXklas.

Onze zorgpartners:

Fysiotherapie

Kinderfysiotherapeut Marion Houweling is één dag per week (dinsdag) aanwezig in onze school voor het verzorgen van kinderfysiotherapie. 

Marion is gespecialiseerd in het bewegend functioneren bij kinderen van 0-18 jaar. Op de basisschool leren de kinderen veel nieuwe vaardigheden die een goede motoriek vragen. De (kinder)fysiotherapeut kan hierbij ondersteunen. 
Kinderen kunnen hier op advies van de (school)arts of intern begeleider naar verwezen worden. 

De contactgegevens zijn:
 Marion Houweling
marion@kinderfysio-nieuwegein.nl
Tel: 030-6000202

Logopedie

In overleg met beide scholen in Meerkerk heeft De Spraakfabriek een werkplek binnen OBS De Springplank kunnen realiseren. Logopedie is mogelijk voor leerlingen van zowel CBS De Rank als OBS De Springplank. Ook peuters kunnen hier terecht. Behandeling is ook mogelijk in de praktijken in Arkel, Gorinchem, Groot-Ammers of Leerdam (zowel kinderen als volwassenen).

Logopedist Marjorie van Sinderen is één dag per week (donderdag) op De Springplank.

Marjorie is een ervaren logopedist en behandelt alle voorkomende logopedische stoornissen op het gebied van spraak, taal (ook bij meertaligheid), adem, stem, afwijkend mondgedrag, problemen met eten/drinken en problemen met spelling/lezen/schrijven. Logopedie wordt 100% vergoed vanuit uw zorgverzekeraar met een verwijsbrief van een (huis)arts of medisch specialist (orthodontist/tandarts) (geen vergoeding bij dyslexie of problemen door NT2). Ook bij problemen met adem en/of stem na COVID-19 kunnen zij vaak iets betekenen.

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier op de website www.spraakfabriek.nl of stuur een mail naar info@spraakfabriek.nl.

Schoolmaatschappelijk werk

Kinderen hebben soms problemen die samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving. De school heeft ook een taak in het bieden van zorg aan deze leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker kan hierbij hulp bieden, zowel aan de leerkracht of IB als aan de ouders. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Veelal kan de hulp zelfs op school plaatsvinden.

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind
  • Omgaan met de scheiding van de ouders
  • Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden)
  • Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag)
  • Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten)

De schoolmaatschappelijk werker:

  • Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen
  • Onderzoekt de oorzaken van de problemen -Begeleidt de ouders en/ of het kind 
  • Geeft leerkrachten en de intern begeleider advies
  • Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening

Aanmelden bij School Maatschappelijk Werk is mogelijk via de intern begeleider van de school of direct bij de schoolmaatschappelijk werker (zie Schoolgids). Of bel rechtstreeks naar het Sociaal Loket van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit kan tussen 09.00 -12.30 uur, telefonisch via 0800-5016. Ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.

Jeugdgezondheidszorg

Informatie vindt u via deze link