Onze medezeggenschap

MR 

Scholen vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en zien dat die een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen. Ouders hechten een groot belang aan goed onderwijs voor hun kinderen. De ontwikkeling van het onderwijs is dan ook een gemeenschappelijk belang. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is.  

Er zitten twee ouders en twee leerkrachten in onze MR: Janne van der Woude-Veenhuizen (voorzitter) en Lisanne van Veen-de Weerd vanuit de oudergeleding. Elianne Hoeke (secretariaat) en Bas van Wiggen vertegenwoordigen het team.
Daarnaast zijn er ook vaste toehoorders, te weten: Deepti Panicker en Lisanne Bassa. De MR-vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat iedere belangstellende een MR-vergadering kan bijwonen.
Inge de Jong-Bogaard vertegenwoordigt ons in de GMR 

De MR heeft namens onze school ook zitting in de CMR. Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met de directie en het bestuur van Stichting O2A5. 

Zaken die in de vergaderingen aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op te vragen bij één van de MR leden. Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als u zitting wilt nemen in de MR kunt u zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen op school.

Contact met onze MR 

U kunt contact opnemen met de MR van onze school. Hiervoor kunt u het mailadres van de MR gebruiken: mrspringplank@o2a5.nl.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

Maandag 18 september 2023 – MR/CMR
Dinsdag 24 oktober 2023 – MR
Woensdag 6 december 2023 – MR
Donderdag 1 februari 2024 – MR
Dinsdag 9 april 2024 – MR
Woensdag 19 juni 2024 – MR/CMR

Vergaderlocatie

Kindcentrum Werelds, Het Slijk 7 in Vianen.

Jaarverslagen

Jaarverslag MR OBS De Springplank schooljaar 2020-2021
Jaarverslag MR OBS De Springplank schooljaar 2019-2020

Notulen schooljaar 2023-2024

Notulen zijn op te vragen via mrspringplank@o2a5.nl

GMR/CMR 

Het schoolbestuur (het bevoegd gezag) met meer dan 1 school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijke vastgestelde bevoegdheden. Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van clustermedezeggenschapsraad (CMR) die verbonden is aan een cluster.

De GMR treedt op voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen als dit van gemeenschappelijk belang is. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie. Inge de Jong-Bogaard neemt zitting in de GMR namens onze school/cluster. De CMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het clusterbeleid en het lokaal onderwijsbeleid.

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door Stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden vastgelegd (www.o2a5.nl).