Onze ouders

LIB/KIJK-gesprekken, LOL gesprekken

De betrokkenheid tussen school en ouders is belangrijk voor onze school en voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met een intensieve samenwerking tussen ouders en leerkracht komt uw kind het best tot leren. Op De Springplank betrekken wij daarom de ouders actief bij de ontwikkeling van het kind. Tijdens de LIB (Leerling in Beeld)/KIJK gesprekken wordt gesproken over het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Er worden daarnaast ook regelmatig LOL gesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken met de leerling, de ouders en de leerkrachten. Tijdens deze gesprekken wordt met het kind besproken wat het o.a. wil bereiken in de komende periode.

De Ouderraad

Naast een gezamenlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind, zijn ouders ook bij andere zaken betrokken. De ouderraad (OR) speelt hierin een leidende rol. De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders en organiseert samen met de leerkrachten diverse activiteiten op school. Ook organiseren zij elk jaar een geweldige Fancy Fair, waarvan de opbrengst weer ten goede komt aan de kinderen en de school.

Het onderwijs op onze school is gratis. Wel zal u aan het begin van het schooljaar om de zogenaamde vrijwillige bijdrage gevraagd worden. Deze bijdragen zullen gebruikt worden om zaken te bekostigen, zoals schoolreizen, feestavonden, excursies, Sint, Kerst, schoolsportdag etc. De Ouderraad beheert deze bijdrage en is daar ook verantwoordelijk voor. Op de jaarlijkse ouderavond worden de uitgaven verantwoord en wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld.

De OR bestaat in schooljaar 2022-2023 uit de volgende ouders:

Gabriëlle Zonneveld Piek (voorzitter)
Karin ’t Lam (penningmeester tot schooljaar 2023-2024)
Sharel Steehouder (penningmeester vanaf schooljaar 2024-2025)
Yvette Jonker-Quick (secretaris)
Eveline Rietveld (algemeen lid)
Mark van der Woude (algemeen lid)
Thomas Meyer (algemeen lid)
Guido de Weerd (algemeen lid)
Ron Bassa (algemeen lid)
Marjolein Koenders (algemeen lid)
Aisha Almohamad (algemeen lid)

Alle feesten en evenementen worden gedurende het schooljaar doorgenomen en ingeroosterd. Ieder lid krijgt een werkgroep toebedeeld. Van elke activiteit is een draaiboek inclusief evaluaties aanwezig op school. In maart organiseert de ouderraad samen met de medezeggenschapsraad een algemene ouderavond. Naast een informatief thema worden de ouders op de hoogte gesteld van de financiën.

Jaarverslagen

Jaarverslag schooljaar 2022-2023

Jaarverslag schooljaar 2021-2022

Jaarverslag schooljaar 2020-2021

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit een groep ouders die gevraagd en ongevraagd advies geeft over school gerelateerde zaken. De klankbordgroep fungeert als denktank, luisterend oor en klankbord voor de school. Zij zijn zich bewust van hun positie en weten dat de klankbordgroep geen formele functie (zoals de MR en OR) heeft.