Onze school

De Springplank is een openbare basisschool in Meerkerk. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat leerlingen veel leren en bovendien met plezier naar school gaan. Wij willen de ontwikkeling van de zelfstandige leerhouding van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

We maken ons samen met leerlingen sterk voor een fijn schoolklimaat. Hierbij horen voor ons een aantal kernwaarden. Het fijne schoolklimaat waaraan wij werken en wat we ook zo ontzettend belangrijk vinden, vatten we samen in één woord. Een woord waarvan iedereen weet: Zó gedragen de leerkrachten, leerlingen en ouders van De Springplank zich. Een woord dat in één keer onze belangrijkste waardes duidelijk maakt: S.T.O.E.R.

Op De Springplank gedragen wij ons STOER: Samen maken we de school (en de maatschappij!), we zijn Trots op wie we zijn, mogen Onszelf zijn, zijn Eerlijk en hebben Respect voor elkaar.

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om de leerlingen de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen heel goed aan te leren. Dat is de sterke fundering voor de rest van de schoolcarrière. Wij willen bij alle leerlingen ’eruit te halen wat erin zit’. Wij werken aan een goede sfeer in de groepen en willen ieder kind tegemoetkomen in zijn persoonlijke ontwikkeling. We zorgen met elkaar en voor elkaar voor goed onderwijs, een fijne sfeer op school en een veilige plek en alle kansen. Samen doen we het en staan we sterk. Onze slogan is niet voor niets: ‘obs de Springplank voor een sterke basis en meer…’

Onze leerlingenraad

Op De Springplank hebben leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 zitting in de leerlingenraad. Leerlingen hebben via de leerlingenraad een eigen stem binnen de schoolorganisatie en maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen. Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid en worden gestimuleerd om een pro-actieve houding aan te nemen als actieve burgers. Op deze manier bereiden wij leerlingen steeds verder voor op het actief meedoen in de maatschappij.

Ons leesonderwijs

Op De Springplank vinden we lezen heel belangrijk: Goed leren lezen legt een belangrijke basis voor de rest van je (school)leven. Wij besteden dagelijks veel aandacht en tijd aan lezen. Hierdoor signaleren we beginnende leesproblemen heel snel en spelen hier direct op in door deze kinderen dagelijks begeleiding te bieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kilometers maken: lezen, lezen, lezen, oefenen, oefenen, oefenen. Er wordt veel aandacht besteed aan leespromotie, leesbeleving en leesplezier. We hebben een eigen leeslokaal waar dagelijks gebruik van gemaakt wordt en waar kinderen door het aanbod van verschillende leesmaterialen kunnen ervaren dat lezen echt leuk is. Verder stellen we regelmatig een schrijver centraal door middel van een tentoonstelling.

Naast ons aanbod op school maken we ook gebruik van de openbare bibliotheek in Meerkerk. Op toerbeurt gaan de verschillende groepen boeken lenen in de bieb om zo het leesaanbod nog verder te vergroten. Medewerkers van De Bibliotheek Lek en IJssel verzorgen daarnaast ook gastlessen aan de diverse groepen om kinderen kennis te laten maken met de verschillende leesmaterialen. Op deze wijze is er voor elk kind wel iets wat leuk is om te lezen. Tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen besteden we schoolbreed extra aandacht aan lezen en het leesplezier met leuke activiteiten zoals een kleedjesmarkt, schrijver op school en gastsprekers die de kinderen voor komen lezen.

Onze lessen over levensbeschouwing

Op De Springplank vinden wij het belangrijk dat ieder kind weet welke levensbeschouwingen er zijn en hoe mensen hier mee omgaan. Dit doen we door er actief aandacht aan te schenken tijdens onze zaakvakken, lessen in burgerschap en het dagelijks bekijken van het Jeugdjournaal. Daarbij wordt in alle groepen aandacht geschonken aan vieringen met een godsdienstige achtergrond.

De Springplank biedt ook de mogelijkheid aan de groepen 7 en 8 om één keer in de week Godsdienstonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) te volgen onder schooltijd. Deze lessen worden gegeven door daarvoor aangestelde leerkrachten via Dienstencentrum GVO-HVO.  De leerlingen kunnen per leerjaar een keuze maken uit een van beide lessen. Daarnaast geeft de eigen groepsleerkracht de kinderen van groep 7 en 8 les over de verschillende wereldgodsdiensten zoals het Christendom, het Jodendom, Hindoeïsme, de Islam enz.

Onze ICT

Wij werken in alle groepen met digitale schoolborden. In groep 1/2 is dit een verrijdbaar digitaal schoolbord. Onze school beschikt over 15 iPads voor de groepen 1 t/m 3. Voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn er laptops aanwezig.

Bij veel van onze lesmethodes hoort een softwareprogramma, waarmee de leerlingen hun kennis kunnen oefenen en verdiepen. Naast het werken met educatieve software willen we de leerlingen vanaf groep 6 ook computervaardigheden leren die ze kunnen inzetten bij het maken van werkstukken en presentaties (boekbespreking, spreekbeurt, Powerpont presentatie). Elk jaar worden in groep 7/8 (gast)lessen gegeven over programmeren en werken de kinderen aan programmeerprogramma’s (Bomberbot, Code-uur, Scratch)

De leerlingen leren verder verantwoord om te gaan met e-mail en internet. We maken daarbij o.a. gebruik van (gast)lessen over Veilig Internet en door bureau Halt.

Ons Engelse onderwijs

Ons Engelse onderwijs is er voor leerlingen van groep 1 t/m 8. We gebruiken hiervoor de methode Groove.me (Blink Engels) Op onze school werken we met deze methode in alle groepen. De opbouw van de methode in groep 1 t/m 4 is thematisch opgebouwd. Er is een schema met de verschillende thema’s die we per leerjaar geven. Hier is voor gekozen omdat Groove.me voor twee jaar dezelfde lesstof aanbiedt. Er wordt gewerkt met diverse werkvormen zoals muziek, (prenten)boeken, woordenschat, grammatica etc.

De methode maakt gebruik van een Native speaker op het digibord, die het thema introduceert middels een liedje. Er zijn in groep 1/2 totaal 8 thema’s met ieder 4 weken (dus 4 lessen). Er zijn in groep 3/4 totaal 16 thema’s, met verder dezelfde opbouw als bij groep 1/2. Het startthema ‘School’ vormt de start van het leerjaar in groep 1 en groep 3. Hierna kunnen de thema’s desgewenst in een andere volgorde gebruikt worden.

De methode is in groep 5/6 en 7/8 opgebouwd door middel van verschillende liedjes. Deze liedjes vormen de basis van de verschillende lessen. De lessen hebben een vaste structuur en worden gegeven door de leerkracht m.b.v. het bord (auditieve en visuele ondersteuning). Groep 5 en 6 heeft iedere week 45 minuten Engelse les. Groove.me bestaat uit 28 lessen per jaar, per groep. 12 songs vormen de basis en bij elke song horen 2 lessen. Daarnaast zijn er 4 herhalingslessen per jaar: telkens na 6 lessen (3 songs). In groep 7 en 8 wordt daarnaast gebruik gemaakt van de zogenaamde Grammar App. Deze is op het eigen device op school en thuis te gebruiken. Hierin staan verschillende onderwerpen en oefeningen m.b.t. de Engelse grammatica.